תקנון MySexLIVE

סעיפי התקנון המפורטים:

 1. הריני לאשר כי מלאו לי 18 שנים לפחות ואם לא מלאו לי 18 איני רשאי להכנס לאתר.
 2. הנני מצהיר ומסכים שלא : לצלם ואו להקליט ואו לשכפל ואו להעתיק ואו להפיץ ואו לצטט כל תוכן ואו מידע שקיים באתר ואו מידע שאיחשף אליו באתר בין עם במישרין ואו בעקיפין  והיה ואעשה זאת הנני חשוף לתביעה בגין העבירה הנ"ל וכאמור ידוע לי כי פעילות שכזאת אסורה לחלוטין.
 3. אסורה לחלוטין גלישה ואו כניסה לאתר זה לכל מי שאינו רשאי לעשות כן מפאת גיל ואו מקום ואו מסגרת כלשהי ואו סיבות כספיות ואו מקום עבודה ואו מסיבות משפטיות ואו כל סיבה אחרת שאוסרת כניסה לאתרים בהם עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני מכל סוג שהוא. ומי שנכנס לאתר למרות מגבלות ואיסורים חוקיים המונעים ממנו לעשות כן, עושה זאת על אחריותו בלבד והחברה רשאית לפעול נגדו בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה באם תיפגע ממהלך זה.
 4. כל התכנים המוצגים באתר זה אינם באחריות אתר mysexlive ואו בעליו ואו מנהליו ואו עובדיו ובאישור הסכם זה הינכם מסירים כל אחריות מבעלי האתר ואו כל גורם אחר למעט אתם עצמכם ולא תבואו בכל טענה ואו דרישה ואו תלונה ואו תביעה הקשורה במישרין ואו בעקיפין לתכנים המוצגים באתר.
 5.  הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל ו/או דפי תוכן של משתמשי_האתר.
 6. הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-mysexlive על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
 7.  יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-mysexlive, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים.
 8. כל התכנים המוצגים באתר הינם לשימושם הפרטי בלבד של לקוחות האתר ואינם ניתנים להעברה. באישור הסכם זה הנני מתחייב שלא לשתף ואו לחשוף מידע ואו תכנים מהאתר לכל גורם שלישי כלשהו לרבות קטינים. והיה ואעשה זאת יהיה הדבר באחריותי המלאה בלבד ואני אהיה חשוף לתביעה משפטית מצד החברה ואו כל גורם אחר שיפגע ממהלכי אילו.
 9. אתר mysexlive שומר לו את הזכות לנהל מעקב אחרי הפעילות ואופן ההתנהלות בין לקוחות החברה למפעילי המצלמות לרבות תיעוד מהלך הוידאוצ`אט לצורכי אבטחה ושיפור השירות.
 10. חל איסור מוחלט לנסות ולשדל את מפעילי המצלמות באתר לקיים עימכם כל קשר מלבד תקשורת הצ`אט הקיימת באתר לרבות ניסיון להציע עבודה ואו לשדל למין ואו לזנות ואו לכל פעילות אינטימית אחרת ובעשותכם כן הינכם מבצעים עבירה פלילית של שידול לזנות ותוצאות פעולה שכזאת תהיה על אחריותכם בלבד. כמו כן אסור כל ניסיון לפגוע ואו לאיים ואו להפחיד ואו לסחוט את מפעילי המצלמות וכל ניסיון לעשות זאת יגרור העברת פרטיכם האישיים לידי רשויות החוק וחשיפתכם להליכים משפטיים. חשוב לציין כי גם אם שידול למפגש יוביל לשיתוף פעולה כזה או אחר מצד מפעיל המצלמה יהיה הדבר בניגוד מוחלט לתקנות העבודה באתר ויוביל לנקיטת מהלכים משפטיים כנגד הלקוח וכנגד מפעיל המצלמה גם יחד.
 11. ע"פ חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 מתחייבים בעלי האתר לשתף פעולה עם גורמי האכיפה השונים במקרה של פעילות בלתי חוקית כלשהי מצידכם  ובאישור הסכם זה הינם מודעים לעובדה שהפרה של חוקים ואו פעילות לא חוקית אחרת שיבוצעו על ידיכם תוביל למסירת פרטיכם האישיים לגורמים המוסמכים לצורך מיצוי הדין עימכם.
 12. חל איסור מוחלט לעשות באתר mysexlive כל שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותכם והיה ותעשו זאת ללא אישור בכתב ובהסכמה מלאה מצד בעל אמצעי התשלום נאלץ להעביר את העניין לטיפול גורמי האכיפה ולפעול נגדיכם בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשות החברה לשם פיצוי הנזק הכספי שגרמתם.
 13. הנני מצהיר כי שם המשתמש והסיסמה שלי הינם באחריותי המלאה וכל העברה ואו שיתוף שלהם עם כל גורם שלישי יהיה באחריותי המלאה בין עם יבצע גורם זה עבירה ואו פעולה בלתי חוקית ובין עם לאו.
 14. ידוע לי כי אתר mysexlive אינו אחראי לתכנים שקיימים באתר ואו במאגרי הנתונים שלו וכל חדירה חיצונית מצד גורם שלישי שתוביל לגניבת תכנים כאלה לא תהיה באחריות האתר ואו בעליו ואו עובדיו ואו מנהליו למרות האמור לעיל ידוע לי כי האתר הנ"ל מוגן בסטנדרטים המחמירים ביותר המקובלים ע"י משרד התקשורת ומשקיע מאמצים רבים להגנת המידע הנ"ל.
 15. אתרmysexlive  ובעליו רשאים לשנות את התקנון הנ"ל בכל עת ללא הודעה מוקדמת מראש וזאת ע"י שיקול דעתכם בלבד.
 
המידע המופיע באתר
1. mysexlive הנו אתר תוכן הפועל ברשת האינטרנט. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת הנהלת האתר בלבד.
4. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל ו/או דפי תוכן של משתמשי האתר.
5. הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-mysexlive על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
6. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-mysexlive, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים.
מידע הנמסר ע"י הגולשים ב-mysexlive
7. המידע הנמסר לפרסום ב-mysexlive יהיה בחלקו מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט למעט רשומי או מנויי האתר. אף על פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש ב-mysexlive או בעקבות פרסום פרטים אישיים.
8. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.
9. בהרשמתך לאתר mysexlive הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות בתיקון 40 לחוק הבזק.
10. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות mysexlive או במקרה של שימוש בשירותי mysexlive לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
11. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.
12. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע"י משתמשי האתר אשר בעת הזנתם לאתר אינם הוגדרו מראש כחסויים כגון שמות משפחה, אמצעי תשלום וכדומה יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג', פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.
אופן השימוש בשירותי האתר
13. mysexlive הנו אתר הפועל ברשת האינטרנט ומיועד לגולשים מגיל 18 ומעלה בלבד.
14. בהרשמתך לאתר הנך מצהיר שאתה מעל גיל 18.
15. mysexlive מרכז עבור גולשי האתר את דפי התוכן של הגולשים באתר כפי שנכתבו ע"י הגולשים עצמם.
16. בגלישתך לאתר הנך רשאי לעשות שימוש בכל דפי האתר ולצפות בכל דפי הגולשים.
17. ייתכן כי השימוש בתכני האתר מותנה ברובו בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר.
18. המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש מוגבל ומוקצב בתכני האתר לתקופה מוגבלת בזמן.
19. מובהר בזאת כי תקופת השימוש אינה ניתנת לעצירה, הפוגה ו/או לצבירה אלא באישור מיוחד מאת הנהלת האתר.
20. בנוסף מובהר בזאת כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
21. רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
22. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר.
23. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח.
24. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.
תשלום ומסירת פרטי חיוב
25. שימוש בחלק ממדורי האתר דורש תשלום בהתאם לפירוט המופיע באתר.
26. במעמד רכישת רישיון השימוש יידרש המשתמש למסור את פרטי אמצעי החיוב / כרטיס האשראי. מסירת הפרטים כאמור תהווה הסכמה של המשתמש לחיוב כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו במעמד ההרשמה בסכום השווה לחבילה אותה רכש המשתמש.
27. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש בדבר רצונו כי הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי החיוב שנמסרו על ידו לצורך מתן רישיון שימוש בתכני האתר.
28.. המחירים באתר כוללים מע"מ. הנהלת האתר רשאית לשנות את תעריפי השימוש מעת לעת ע"פ שיקול דעתה וללא צורך המתן הסבר בכפוף לשינויים במדד המחירים לצרכן ו/או שינוי גובה המע"מ ו/או שינוי בהיטלים הרגולטורים ו/או שינוי עלויות תפעוליות ו/או ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
29. המידע בדבר פרטי החיוב של המשתמש מוצפן ומאובטח. כל הרכישות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר מבוצעות בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי ו/או חברות תקשורת אחרות. שובר זה נחתם על ידך בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הועיל וניתנה על ידך הרשאה להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שיפרט בית העסק למנפיקה.
30. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הגולשים. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL המתקדמת בתחום של אבטחת מידע.
ביטול עסקה
33. בהרשמתך לאתר זה הנך מצהיר כי לא תהיה רשאי להורות על ביטול חיוב בכרטיס האשראי אלא בהתאם לקבוע מפורשות בהוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986
34. בנוסף, לא תהיה אפשרות לביטול עסקה אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981.
אספקת השירות
36. mysexlive לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי החברה שאינן בשליטת החברה ושתגרומנה להפרעה בצפייה באתר.
37. במקרה של תקלות טכניות תהיה החברה מחויבת לספק ללקוח מיד לאחר תום התקלה את השירות, ללא כל פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר.


מידע האסור בפרסום
42. הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:

43. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.
44. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
45. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
46. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש באתר.
47. להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור. כמו כן יש להימנע משימוש בתכנים העשויים לפגוע בסמלי מדינה, סמלי שלטונה לרבות סמלים מלוכניים וכן מכל פגיעה בדגלה, אתריה ההיסטוריים ומורשתה.
48. לא להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.
49. לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
50. להימנע מהצפת צ'אט ו/או פורומים ו/או בלוגים בהודעות סרק.
51. לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
52. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.
53. לא להטריד גולשים בפורום, בצ'אט או בבלוג, לא לפגוע בגולשים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
54. לא להעלות לאתר לרבות בפורום הפעיל בו חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.
55. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
56. להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
57. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
58. לא לפרסם פרטים אישים של אנשים או מספרי טלפון או אמצעי התקשרות אחרים.
59. לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות כרטיס המשתמש, פורומים או בלוגים באתר.
60. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.
61. לא לשלוח הודעות באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
62. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
63. לא לכלול כל חומר העלול להטעות משתמש באתר, למען הסר ספק יובהר כי חל איסור חמור להתחזות לאדם אחר או לפרסם את תמונתו של אדם שאינו המשתמש.
64. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
פרסומות
65. mysexlive הנו אתר העשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.
66. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה לרבות את מוצרי החברה.
67. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בmysexlive . הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
68. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בmysexlive תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-mysexlive או ירכשו באמצעותן.
גישה לאתר mysexlive
69. הגישה לאתר מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם מותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
70. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.
71. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מדיניות התשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.
72. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו.
קישורים
73. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו ב-mysexlive יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מmysexlive  קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא בmysexlive  קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
74. mysexlive לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.
קניין רוחני
75. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-mysexlive לרבות הסרטונים, השם וסימני המסחר של mysexlive ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.
76. ב-mysexlive עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.
77. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.
78. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
79. כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-mysexlive יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-mysexlive ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.
אחריות הנהלת האתר
80. השירותים והמידע הניתנים ב-mysexlive ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
81. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו ב-mysexlive יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר לרבות בדפי הפרופיל.
82. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-mysexlive על-ידי המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על מידע שפורסם ב-mysexlive על-ידי צדדים שלישיים לרבות גולשים.
83. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי mysexlive לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
חסימת גישה
84. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.
85. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.
שיפוי
86. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.
תמיכה טכנית
87. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.
88. ברכישתך מנוי באתר הנך מצהיר כי להנהלת האתר אין כל חובה להדריך ולייעץ בכל נושא הקשור לשימוש באתר מעבר למפורט בו.
מחיקת מידע
89. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר לרבות דפי פרופיל ו/או דפי תוכן, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד שלישי בניגוד לרצונו. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
90. הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
91. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
92. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.
שינויים באתר והפסקת השירות
93. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.
94. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה.
95. השירותים ב-mysexlive ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם ב-mysexlive הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך.
96. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר mysexlive ושלהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.
דין ומקום שיפוט
97. על השימוש באתר mysexlive יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
98. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
99. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.
100. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.
 
האתר כאמור אינו אחראי על התכנים המוצגים בו לרבות גלריות תמונות, רשימות, קטעי וידאו ושאר מידע שינתן ע"י מפעילי המצלמות ואין בהצגת תכנים אלה לרמז על עידוד ואו קידום ואו הסכמה של בעלי האתר לתכנים המופיעים בו בין אם מדובר בתכנים בעלי אופי מיני ובין אם לא.

תקנון זה הינו הסכם לכל דבר ועניין והצדדים להסכם זה הינם בעלי האתר, מפעילי המצלמות, לקוחות האתר וכל גורם שלישי אחר שקשור לפעילות האתר.
אנו עושים כל שביכולתנו להגדיר מסגרת משפטית שתשמור על התנהלות וסדר תקין באתר והיה וסעיף כלשהו אינו עומד בדרישות החוק יוקפא הסעיף הנ"ל ושאר ההסכם יישאר בתוקפו ויעמוד על קנו.
אי הבנת התכנים ואו הסעיפים להסכם זה לרבות שליטה חלקית בלבד בשפה העברית ואו שימוש בגורם שלישי לתרגום ואו הסבר ההסכם אינו פוטר את מפר תנאי האתר מאחריות ואינו חושף את בעלי האתר ואו מנהליו ואו עובדיו לתביעה מצד גורם החש עצמו פגוע כתוצאה מהבנה לקויה של הפרטים ואו חשיפתו לתכנים ואו מידע שבדיעבד אינם לרוחו ואו גורם שלישי הפועל בשמו.